Szkoły z oddziałami integracyjnymi

Powstające coraz liczniej szkoły z oddziałami integracyjnymi wpisuj,ą się w coraz bardziej rozpowszechniany nurt integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. Pierwsze takie szkoły, a raczej klasy powstały w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych. Najczęściej klasy te są mniej liczne od zwykłych i liczą od piętnastu do dwudziestu uczniów. Kilku z nich posiada zazwyczaj orzeczenie z poradni o potrzebie specjalnej edukacji. Są tu dzieci z problemami słuchu, wzroku lun ruchowymi. Często cechuje je nadpobudliwość czy ADHD a także zaburzenia koncentracji. Większość dzieci powinna być jednak zdrowa, aby proporcje w klasie przypominały te występujące w społeczeństwie. W klasie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli. Są to nauczyciel przedmiotowy i wspomagający. Aby lekcja mogła być poprawnie przeprowadzona przez nauczyciela przedmiotowego nauczyciel wspomagający przez cały czas lekcji asystuje uczniom o specyficznych potrzebach edukacyjnych pomagając im w pełni uczestniczyć w zajęciach. Do pomocy dzieciom w szkole zostają także zatrudnieni liści specjaliści tacy jak logopeda, psycholog lub rehabilitant. Aby nauczanie w klasie integracyjnej przyniosło oczekiwane rezultaty potrzebna jest stała współpraca nauczycieli, rodziców i pozostałej kadry szkoły. Dla specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów sporządzane są indywidualne programy kształcenia, w których określa się etapy i cele do osiągnięcia.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!