Szkolnictwo specjalne w Polsce

Okazuje się, ze pewien procent dzieci w każdej populacji odbiega od przeciętnej posiadając specjalne potrzeby w procesie wychowawczym. Mają one najczęściej związek ze stanem zdrowia dziecka, choć wpływ mają także warunki środowiskowe w jakich się wychowuje. Obecnie na uczniów ze specjalnymi potrzebami czeka dobrze przygotowana kadra nauczycielska rekrutująca się spośród absolwentów pedagogiki specjalnej lub oligofrenopedagogiki zajmującej się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, surdopedagogiki przeznaczonej dla osób z wadami słuchu czy tyflopedagogiki służącej osobom z problemami wzroku. Specjalne działy pedagogiki zajmują się terapią osób niepełnosprawnych i procesami rewalidacji czyli usprawniania, usamodzielniania i przystosowywania ich do życia w społeczeństwie. Okazuje się, ze zajmuje się ona nie tylko tymi, którym trudno sprostać szkolnym wymaganiom, ale również tymi, którzy znacznie przewyższają rówieśników pod względem uzdolnień i talentów, a więc ludźmi wybitnie zdolnymi. Pedagogika korekcyjna dba o wyrównanie poziomu nauczania wśród różnych uczniów w klasie. Natomiast pedagogika resocjalizacyjna dba o młodocianych mających za sobą kłopoty z prawem. Coraz większy poziom integracji niepełnosprawnych osiągany jest dzięki coraz liczniejszym szkołom z oddziałami integracyjnymi, które przyjmują do tej samej klasy zarówno uczniów bez specjalnych potrzeb jak i niepełnosprawnych zapewniając i jednym i drugim wykwalifikowanych opiekunów podczas nauki.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!