Karta nauczyciela i jej specyfika

Nauczycieli zatrudnieni w państwowych szkołach najczęściej obowiązuje Karta Nauczyciela, która ma pierwszeństwo przed Kodeksem Pracy, co czyni tę sytuację wyjątkową na rynku pracy. Okazuje się, że w praktyce Kartą Nauczyciela objęci są pracownicy publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków konsultacyjnych. Często nie chodzi tylko o kadrę nauczycielską, ale również o specjalistów logopedów lub bibliotekarzy. Karta Nauczyciela uprawnia objętych nią pracowników do siedemdziesięciu dziewięciu dni urlopu w roku, a także rocznego urlopu zdrowotnego. Jak w przypadku wielu grup zawodowych, także i nauczyciele posiadają zatem swoje przywileje, które niekiedy mogą budzić kontrowersje. Dlatego w naszym kraju co jakiś czas podnoszone są głosy o zniesienie Karty Nauczyciela. Szczególnie, ze obecnie część nauczycieli zatrudniana jest z jej pominięciem. Na przykład rezygnują z niej niepubliczne instytucje edukacyjne. Zatrudnieni w nich nauczyciele podlegają takim samym regulacjom prawnym jak inni pracownicy, na przykład administracyjni. Obowiązuje ich zatem Kodeks pracy tak jak większość pracowników w naszym kraju. Wiadomo, że zlikwidowanie prawa, które działa w Polsce od wielu lat nie jest proste. Poza tym jeśli jest ono zdecydowanie korzystne dla objętej nim grupy zawsze znajdą się żarliwi jego obrońcy w osobach samych nauczycieli jak i związkowców występujących w ich imieniu.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!