Zainteresowanie biologią popłaca

Biologia to nauka zajmująca się organizmami. Zainteresuje ona zarówno miłośników fauny i flory jak i zainteresowanych zdrowiem i budową ciała ludzkiego. Od najwcześniejszych lat edukacji dzieci poznają zagadnienia związane z otaczająca ich przyrodą. Już w klasach pierwszych przedstawiane im zostają podstawy botaniki, zoologi czy mikrobiologii. W wyższych klasach wgłębienie się w zagadnienia biologii wymaga opanowania pewnych teorii chemicznych i fizycznych. Często bowiem te dziedziny nauki zazębiają się wzajemnie. Często mówi się o biofizyce i ekologii, jako kluczu do poznania otaczającej nas rzeczywistości. Uzdolnienia w dziedzinie biologii mogą u młodego człowieka procentować w postaci przyszłej kariery związanej z tą dziedziną wiedzy. I tu wachlarz możliwości jest doprawdy niewyczerpany. Uczeń zainteresowany badaniami biologicznymi może w przyszłości zostać lekarzem lub weterynarzem. Jeśli interesują go w szczególny sposób rośliny może sprawdzić się w przyszłości jako specjalista w dziedzinie upraw rolniczych. Mikrobiolog zajmuje się organizmami niewidocznymi gołym okiem, zupełnie tak jak robi to laborant. Mimo, ze badania przyrody mają tak długą tradycję jak nasza cywilizacja ciągle nie można uznać, ze wszystkie zjawiska dotyczące organizmów żywych zostały już poznane. Naukowcy w dziedzinie biologii wciąż mają wiele do odkrycia. Wszystko oczywiście w służbie ludzkości i innych istot żyjących na ziemi.

Zajęcie dla zdolnych chemików

Chemia wkracza obecnie do każdej dziedziny naszego życia. Ci, którzy poznają jej prawa będą mogli mieć wpływ na kształt wielu gałęzi przemysłu. Przedmiotem badań chemii są występujące w przyrodzie substancje, ich właściwości i zachodzące pomiędzy nimi reakcje. Nauka to opisuje przyrodę pod pojęciami związków chemicznych i atomów. Często aby zrozumieć reakcje zachodzące pomiędzy atomami substancji trzeba przyswoić sobie pewne teorie i prawa z dziedziny fizyki. Nasza codzienność dzięki fizyce i chemii może zostać ujęta w ramy definicji i praw. Wtedy okazuje się, ze zjawiska takie jak ogień, podmuch wiatru czy topienie się śniegu tracą są poetycką moc a zyskują nowy wymiar dający się zmierzyć, narysować ująć w wykresy i tabele. Dzięki naukowemu podejściu człowiek przejmuje kontrole nad tymi procesami może nimi sterować w sposób dowolny. Cały współczesny przemysł został zbudowany na podwalinach służących ujarzmianiu przyrody i jej sił. Trudno znaleźć dziś branżę, w której nie wykorzystywałoby się zdobyczy chemii. Zdolni chemicy mogą być zatrudnieni zarówno w przemyśle spożywczym jak i metalurgicznym, a także w rolnictwie i przemyśle samochodowym. Słowem wszędzie tam, gdzie nowoczesna produkcja wykorzystuje najnowsze substancje chemiczne do ulepszenia swoich produktów i optymizacji wyników. Choć edukacja ogólna w zakresie chemii jest dość okrojona, zawsze można wybrać liceum o odpowiednim profilu lub techników kształcące w pokrewnych dziedzinach.

Warto uczyć się fizyki

Choć przyswojenie wiedzy z dziedziny fizyki może wydawać się dość trudne, warto poświęcić mu wysiłek, bo w przyszłości może ona przydać się w wielu sytuacjach. Fizyka jest jedna z nauk o przyrodzie, bada właściwości materii i energii. Do wykładania fizyki używana jest niezwykle rozbudowana terminologia obejmująca pojęcia i jednostki miar. Teorie fizyczne to inaczej opis rzeczywistości w ujęciu fizyki. Przyswajając sobie wiedzę z zakresu fizyki często uczniowie napotkają na pojęcia chemiczne, bowiem te dwie dyscypliny naukowe w wielu miejscach zazębiają się. W toku wykształcenia ogólnego uczniowie mają szanse zapoznać się najbardziej podstawowymi zagadnieniami z działów takich jak astrofizyka, budowa cząstek i atomów, optyka i fizyka zajmująca się światłem czyli fotonika. Nie mogą być pominięte także fizyka jądrowa i fizyka polimerów. Uczniowie dowiedzą się także wiele o właściwościach fizycznych różnych stanów skupienia materii. Dzięki osiągnięciom tej dziedziny wiedzy człowiek jest w stanie zrozumieć wiele zjawisk zachodzących w przyrodzie. Najsłynniejsze prawa ustanowione przez słynnych naukowców to Prawo Faradaya, Zasada względności czy Zasady dynamiki Newtona. Uczniowie, którzy wykazują zdolności w dziedzinie fizyki, a przyswajanie wiedzy przychodzi im ze szczególną łatwością mają szanse zostać przyszłymi inżynierami, architektami a także lekarzami. Choć trzeba przyznać, ze wiedza ta przyda się także każdemu w codziennym życiu.

Międzydyscyplinarna geografia nauczana w szkole

Geografia to jedna z tych dziedzin nauki, która łączy w sobie kilka dyscyplin. Ważne są tu zarówno aspekty przyrodnicze, podejście humanistyczne oraz niektóre zagadnienia społeczne. Geografia bada przestrzeń powierzchni ziemi pod względem jej warunków przyrodniczych a także istniejących na jej terenie uwarunkowań społecznych i gospodarczych. Istnieje tak wiele aspektów pod jakimi może być rozpatrywana zastana rzeczywistość na danym terenie, że właściwie wielu naukowców przychyla się do uznania terminu nauki geograficzne zamiast, geografia. Z jednej strony bowiem bada się środowisko naturalne z drugiej to wszystko co zrobił z nim człowiek na tym terenie. Dlatego mówi se o podwójnym charakterze nauk przyrodniczych. Ta część, która zajmuje się środowiskiem bliżej ma do nauk takich jak geologia i fizyka, ta natomiast, dla której ważne są uwarunkowania społeczne na danym terenie ma powiązania z historią, urbanistyka i statystyką. Mapy to nieodłączny atrybut geografii. W każdej szkole podstawowej i ogólnokształcącej znajdziemy pracownie geograficzne dysponujące licznymi zbiorami map. Dzięki nim uczniowie łatwiej zapamiętują rozmieszczenie poznawanych krajów. Kartografia to właściwie odrębna nauka pomocna w nauczaniu geografii, która zagłębia się także w niektóre zagadnienia z dziedziny geologii i astronomii. To fascynująca nauka, a uczniowie, którzy wybiorą ją w dalszym procesie kształcenia mogą zostać w przyszłości na przykład geodetami.

Jak wybrać uczelnię wyższą

Wybór uczelni, na której spędzi się następne kilka lat może być momentem kluczowym dla przyszłej kariery młodego człowieka. Dziś trudno jest się zdecydować, gdyż warunki pracy i płacy w naszym kraju zmieniają się bardzo szybko i właściwie nie wiadomo jakiego rodzaju fachowców będą poszukiwali za kilka lat pracodawcy. Przyjęcie takiego kryterium nie ułatwia wcale wyboru, a wręcz go utrudnia, dlatego najlepiej skupić się na własnych możliwościach i uzdolnieniach, gdyż wybranie kierunku, który nas interesuje daje nam większą gwarancję na odniesienie sukcesu w przyszłości. Lepiej być wybitnym socjologiem niż miernym inżynierem, bo tylko wtedy mamy możliwość realizacji własnych pasji. Kiedy już znajdziemy dziedzinę wiedzy która nas naprawdę „kręci” przychodzi czas na wybór uczelni, na której będziemy sobie tę wiedzę przyswajać. Jeśli jest to kierunek unikatowy oferowany tylko na jednej z uczelni wybór jest prosty. Inaczej w przypadku na przykład Finansów, które oferowane są na wszystkich Uczelniach Ekonomicznych w naszym kraju. Wtedy warto uruchomić kontakty i własne źródła informacji. Wybrać uczelni możemy w zależności od odległości od naszego domu rodzinnego, albo kierując się warunkami oferowanymi przez daną szkołę wyższą. Doskonałym źródłem informacji jest także internet z nieskończoną ilością forów na tematy edukacyjne lub z blogami studentów. Przeszukiwanie internetu możemy także zacząć od odwiedzenia jednego z serwisów uczelnianych oferujących wyszukiwarki kierunków.

Studiowanie na międzynarodowym poziomie

Polska wchodząc w struktury Unii Europejskiej dostosowała również system szkolnictwa do europejskiego poziomu. Proces ten nie jest jeszcze zakończony i wciąż trwają prace nad jego udoskonaleniem. Zresztą wszystkie kraje włączają się do pracy nad internacjonalizacją szkolnictwa wyższego, tak by uczynić z niego platformę wolnej wymiany myśli, której nie powstrzymają żadne granice ani ograniczenia lokalne. Uczelnie wyższe we wszystkich krajach starają się aktywnie poszukiwać zagranicznych studentów. Wiele z nich prowadzi zakreślony na szeroką skalę marketing własnej uczelni w zagranicznych ośrodkach akademickich. Zagranicznym studentom umożliwia się ścieżki studiów wewnątrz istniejących kierunków. Kadra uczelniana z kolei pracuje nad ujednoliceniem treści i programów nauczania. Ważnym aspektem umiędzynarodowienia studiów jest mobilność studentów, a więc zapewnienie przybyłym z obcych krajów młodym ludziom warunków bytowych, a także pomocy naukowych niezbędnych do odbycia studiów na warunkach podobnych do tych jakie mieliby we własnym kraju. Obecnie w Polsce nie studiuje jeszcze zbyt wielu studentów z zagranicy. Stanowią oni jedynie pół procenta ogólnej liczby młodzieży studiującej. Dlatego więc proces internacjonalizacji nie jest jeszcze zbyt zaawansowany w porównaniu do krajów takich jak Niemcy, Wielka Brytania czy Francja. W pracach nad internacjonalizacją polskiego szkolnictwa wyższego pomóc ma powołana do tego celu Fundacja.

Wybór kierunku kształcenia

O przyszłości młodego człowieka może zadecydować wiele czynników. Oczywiście jednym z najważniejszych są odnoszone sukcesy w procesie edukacji. Uzdolniony w przedmiotach ścisłych uczeń wybierze zapewne edukację na kierunkach technicznych. Natomiast humanista skieruje swe kroki na jeden z Uniwersytetów. Można powiedzieć, ze pierwszych wyborów młody człowiek musi dokonać już w wieku szesnastu lat kiedy kończy gimnazjum. Wybór szkoły średniej pomiędzy liceum a techników może zdeterminować jego przyszłą drogę kariery. Choć trzeba przyznać, że nauka w liceum ogólnokształcącym jest w pewnym stopniu odroczeniem decyzji o trzy lata. Ukończenie liceum nie zamyka drogi na żadną z uczelni, a jedynie wybór przedmiotów zdawanych podczas egzaminu maturalnego musi odpowiadać wybieranemu w przyszłości kierunkowi studiów. Szczególnie w przypadku przedmiotu dodatkowego. Wyniki matury maja decydujące znaczeniu przy przejęciu na szczególnie oblegane kierunki, gdzie na jedno miejsce ubiega się od kilku do kilkunastu kandydatów. Tradycyjnie najbardziej popularnymi kierunkami są medycyna i prawo. Studia bardzo ciężkie, ale dające prace w ambitnym i popłatnym zawodzie. Zawsze warto zmierzyć się ze swoimi marzeniami i sprawdzić swoje umiejętności w konkurencji z innymi. Jednak wybór kierunku kształcenia to zdecydowanie osobista sprawa, w której dobre rady innych to tylko podpowiedź, a ostateczna decyzja powinna być podjęta samodzielnie.

Studia Wyższe w Polsce

Wszystkie szkoły wyższe w naszym kraju działają w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym niezależnie od tego czy są jednostkami państwowymi, samorządowymi lub prywatnymi. Istnieją w Polsce również uczelnie kościelne działające na podstawie umów rządowych z władzami kościoła. Kandydaci chcący rozpocząć naukę w szkołach wyższych muszą posiadać dyplom ukończenia szkoły średniej, a także świadectwo maturalne. Studia w Polsce dobywają się w oparciu o dwustopniowy system kształcenia. Po ukończeniu pierwszego stopnia absolwenci otrzymują tytuł licencjata lub inżyniera w przypadku uczelni technicznych. Drugi stopień kończy się egzaminem magisterskim. Po których można starać się o miejsce na studiach doktoranckich, po których będzie można legitymować się tytułem doktora. Uczelnie na których kształci się przyszłych doktorów to uczelnie akademickie, natomiast te, na których edukacja kończy się na etapie magistra to uczelnie zawodowe. Standardy kształcenia w naszym kraju są dokładnie sprawdzane przez Polskie Centrum Akredytacji, które udziela akredytacji dla nowo otwieranych kierunków n ramach istniejących uczelni. W Polsce najbardziej prężnymi ośrodkami akademickimi są Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław i Gdańsk. Tysiące młodych ludzi z całego kraju rozpoczyna w nich naukę każdego roku akademickiego, tradycyjnie rozpoczynającego się z początkiem października. Wtedy to miasta te zauważają wzrastającą aktywność życia studenckiego.

Dokąd po ukończeniu podstawówki

Obowiązkowa edukacja w szkole podstawowej kończy się egzaminem gimnazjalnym. Uczniowie mają wtedy szesnaście lat i muszą podjąć jedną z najważniejszych w ich młodym życiu decyzję. Wyniki egzaminu gimnazjalnego składającego się z części humanistycznej, językowej i przyrodniczo-matematycznej mają kluczowe znaczenie przy przyjęciu do najbardziej renomowanych i obleganych szkół ponadgimnazjalnych. Młodzi ludzie zależnie od swoich zainteresowań i uzdolnień mogą wybierać pośród szkół zawodowych, liceów, techników i szkół specjalnych. Szkoły zawodowe w trzyletnim toku nauczania i po przebytych praktykach umożliwiają otrzymanie dyplomu, który potwierdzi kwalifikacje zawodowe ucznia, a także umożliwi mu kontynuację nauki w szkołach średnich, takich jak dwuletnie licea uzupełniające i trzyletnie technika uzupełniające. Absolwenci gimnazjum mogą natomiast trafić również bezpośrednio do liceum ogólnokształcącego lub liceum profilowanego, które dają możliwość zdania egzaminu maturalnego. Czteroletnie technika także czekają na młodych kandydatów. Ich absolwenci nie tylko zdają maturę ale również egzamin dające im kwalifikacje zawodowe w stopniu technika. Z kolei szkoły policealne, w których nauka nie trwa dłużej niż dwa i pół roku służą dalszemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Ukończenie szkoły średniej, a dokładnie pomyślne przejście egzaminu dojrzałości otwiera drogę do studiów wyższych.

Szkolnictwo podstawowe w Polsce

Nasza Konstytucja określa prawo do nauki dla każdego w Polsce. Z tym, że obowiązkowo uczą się dzieci od szóstego roku życia aż do osiągnięcia pełnoletności w wieku osiemnastu lat. Nauka w szkole podstawowej i w gimnazjum w określonym przez MEN zakresie jest bezpłatna. Edukację dzieci w naszym kraju zaczynają od pójścia w wieku około 3 lat do przedszkola. Przy czym w tym wieku nauka w przedszkolu jest dobrowolna, jej obowiązek powstaje dopiero u pięcioletnich i sześcioletnich dzieci, które rodzice są zobowiązani posłać do tak zwanych zerówek. Z zerówki dzieci trafiają do sześcioletniej szkoły podstawowej. W pierwszych trzech latach nazywana jest ona edukacją wczesnoszkolną, podczas której dzieci uczą się bez podziału na przedmioty, nie zostają im również wystawiane oceny, a jedynie opisowe opinie na temat osiągniętych wyników i uzdolnień jakie wykazują. Podział na przedmioty następuje w klasach od czwartej do szóstej włącznie. Ten drugi etap kończy się sprawdzianem organizowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Punkty uzyskane z tego sprawdzianu mogą być brane pod uwagę w procesie rekrutacji do następnej placówki oświatowej. Jednak każdy z uczniów może bezpłatnie kontynuować naukę w przydzielonym do jego rejonu gimnazjum, gdzie trzyletnia nauka kończy się egzaminem gimnazjalnym składającym się z części humanistycznej, językowej i matematyczno-przyrodniczej. Wyniki egzaminu są brane pod uwagę przy przyjmowaniu kandydatów do szkól ponadgimnazjalnych.

error: Content is protected !!