Technika, czyli szkoły średnie umożliwiające zdobycie zawodu

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez znane ośrodki tym się zajmujące, już co drugi Polak a wykształcenie wyższe. Pracodawcy narzekają jednak, że mimo to niewielu jest specjalistów, którzy tak naprawdę przydaliby się w firmie. Jednocześnie narzekają także zwykli ludzie, że obecnie trudno o dobrego mechanika samochodowego, fryzjera czy elektryka. Poza tym młodzi ludzie zdają sobie sprawę z tego, że obecnie więcej niż wyższe wykształcenie, wart jest konkretny zawód, określone praktyczne umiejętności. Dlatego po latach prawdziwego boomu na licea ogólnokształcące, znów powraca moda na naukę w tak zwanych technikach. Szkoły te zresztą na bieżąco aktualizują swoją ofertę edukacyjną, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych uczniów, ale też współczesnego rynku pracy. Dlatego w szkołach technicznych można kształcić się w kierunkach związanych z ekonomią, informatyką czy turystyką i hotelarstwem. Uczniowie tych placówek mogą liczyć nie tylko na to, że zdobędą ogólną wiedzę o świecie, ale że też poznają tajniki przyszłego zawodu podczas lekcji teoretycznych tak zwanych przedmiotów zawodowych, jak i podczas licznych praktyk odbywanych we współpracujących ze szkołą firmach. Dzięki temu zdobędą tak pożądane przez współczesnych pracodawców doświadczenie zawodowe, co z pewnością pozwoli im na łatwe znalezienie zatrudnienia już po zdaniu matury.

Szkoły dla tak zwanej trudnej młodzieży

Swego czasu głośno było w Polsce o pomysłu resortu edukacji, w ramach którego miałyby powstawać szkoły dla tak zwanej trudnej młodzieży. Chodziło tutaj o to, by stworzyć placówki, w których kształcić mogłyby się osoby pochodzące ze środowisk patologicznych, często mające na swoim koncie pierwsze konflikty z prawem. W założeniu szkoły te miały stanowić pewien etap resocjalizacji takich sprawiających problemy wychowawcze dzieci. Pomysł ten jednak upadł, ponieważ bano się, że tworząc tego typu placówki, stworzy się pewnego rodzaju getta, w których dzieci zamiast wychodzić na przysłowiową prostą, będą pogłębiać zachowania i postawy patologiczne i aspołeczne. Tymczasem w naszym kraju istnieją takie placówki, które udowadniają, że dobrze prowadzona szkoła dla trudnej młodzieży ma szanse powodzenia i spełniania swojej roli jako miejsca resocjalizacji. Jednak tylko wtedy, gdy spełnionych jest kilka warunków. Po pierwsze ważna jest tutaj postawa dyrekcji i grona pedagogicznego. Muszą oni podchodzić do wszystkich uczniów z pełną otwartością i akceptacją. Czasami może być t trudne, zwłaszcza, gdy w młodych ludziach nagromadzone jest wiele agresji, którą próbują wyładować właśnie na nauczycielach. Pracujący w takich szkołach pedagodzy wiedzą jednak, że trudnej młodzieży należy pozwolić się wykrzyczeć, by potem kontynuować spokojną, wychowawczą rozmowę.

Innowacyjne podejście do edukacji w szkołach waldorfska

W Niemczech funkcjonuje bardzo wiele szkół waldorfskich. To właśnie stamtąd do Polski przybyła idea prowadzenia edukacji w taki sposób, by nauczyć młodych ludzi przede wszystkim samodzielnego myślenia i kojarzenia wielu faktów. Dzięki temu obecnie także w Polsce funkcjonuje kilka szkół waldorfskich. Niestety wciąż jest ich mało i naukę w nich można podjąć jedynie w największych miastach naszego kraju, takich jak Kraków czy Warszawa. Wielu rodziców wciąż nieufnie patrzy na tę nietypową szkołę, w której cały schemat nauczania znacznie różni się od tego, jaki panuje w tradycyjnych szkołach. Jednak zarówno rodzice dzieci uczęszczających do tych szkół, jak i sami uczniowie bardzo chwalą sobie naukę w nich. W szkołach waldorfskich wychodzi się z założenia, że młody człowiek nie jest w stanie w ciągu jednego dnia skoncentrować się na przyjmowaniu wielu różnorodnych informacji. Dlatego zamiast tradycyjnych lekcji, nauka odbywa się tutaj podczas tak zwanych bloków. W praktyce dzieci więc przez miesiąc uczą się matematyki i nauk z nią związanych, by przez następny skoncentrować się na nauce przedmiotów humanistycznych. Dodatkowo duży nacisk kładzie się tutaj na rozwój kreatywności oraz na nauczenie dzieci patrzenia na wszelkie problemy całościowo. Dużą rolę odgrywa tutaj edukacja artystyczna, która staje się pewnym punktem wyjścia do dalszej nauki.

Szkoły z internatem prowadzone przez duchownych

Choć niektórzy twierdzą, że szkoły z internatem to relikty przeszłości, w której nie było wielu szkół średnich i osoby chcące się w nich uczyć musiały często wyjeżdżać daleko od domu, takie szkoły wciąż w naszym kraju istnieją. Bardzo często są prowadzone przez osoby duchowne, co oczywiście w dużym stopniu ma wpływ na ich cała organizację. Jednak mimo faktu, że jak twierdzą socjologowie, Polacy odchodzą od konserwatyzmu religijnego, wielu młodych ludzi wciąż decyduje się na naukę właśnie w tego typu placówkach. Najczęściej głównym motywem podejmowania takiej decyzji jest to, że szkoły z internatem gwarantują możliwość szybkiego usamodzielnienia się. Ponadto często placówki te oferują bardzo wysoki poziom nauczania przy jednoczesnym umacnianiu wartości etycznych. Szkoły z internatem często są wyłącznie żeńskie lub męskie. Jednak nie oznacza to, że osoby w nich się uczące oraz mieszkające pozbawione są kontaktów z innymi rówieśnikami, także tymi płci przeciwnej. W końcu taka szkoła to nie więzienie. Można z niej wychodzić na spacer czy do sklepu. Trzeba jednak przestrzegać godzin powrotu do pokoju czy obowiązującego planu dnia, w tym także ciszy nocnej. Często też zdarza się, że w tego typu szkołach obowiązuje noszenie charakterystycznych mundurków. Wielu osobom jednak bardzo się to podoba, bo dzięki temu każdy, niezależnie od statusu majątkowego jest równy.

Szkoły związane z jakąś religią

Ostatnio w Polsce można zaobserwować znaczny wzrost liczby palcówek edukacyjnych, które już samą swoja nazwą nawiązują do jakiejś religii. Najczęściej oczywiście są to szkoły katolickie, ale można też znaleźć inne, przeznaczone dla uczniów różnych wyznań. Jest na przykład szkoła muzułmańska, do której uczęszczają przede wszystkim uczniowie pochodzenia arabskiego, najczęściej dzieci emigrantów lub dyplomatów na stałe mieszkających w naszym kraju. Często tego typu szkoły są prowadzone przez organizacje religijne. Ich celem, oprócz oczywiście wyposażenia dzieci w odpowiednią wiedzę, jest zapewnienie młodym wychowankom stosownej edukacji religijnej oraz wykształcenie odpowiednich postaw etycznych. W praktyce polega to między innymi na tym, że w ramach nauki w takiej szkole dzieci mają obowiązek uczestniczenia w praktykach religijnych, czyli w przypadku szkół katolickich na przykład w mszach szkolnych. Często zdarza się też, że tego typu szkoły są prowadzone przez duchownych. W Polsce funkcjonuje wiele placówek, w których dużą część grona pedagogicznego stanowią księża lub zakonnice. Często szkoły te oferują bardzo wysoki poziom nauczania, o czym świadczy fakt, że ich uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki podczas różnego rodzaju konkursów przedmiotowych oraz podczas wszelkich egzaminów zewnętrznych, jak na przykład matura.

Szkoły dla osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie

Zgodnie z zapisami Konwencji Praw Dziecka, jaką państwo polskie ratyfikowało oraz zgodnie z przepisami rodzimego prawa, każde dziecko ma prawo do nauki, a rolą administracji państwowej jest umożliwienie każdemu realizacji tego prawa. Dotyczy to także dzieci, które cierpią z powodu dużej niepełnosprawności zarówno umysłowej jak i fizycznej. Właśnie dlatego w wielu miastach Polski funkcjonują tak zwane szkoły specjalne. Są to placówki, które umożliwiają naukę dzieciom dotkniętym różnego rodzaju problemami. To właśnie tutaj trafiają osoby z zespołem Downa, ale także z problemami ze wzrokiem lub słuchem. Często zdarza się, że poszczególne szkoły prowadzą zajęcia wyłącznie dla jednej grupy niepełnosprawnych, na przykład dla dzieci głuchoniemych lub niewidomych. Często placówki te są połączone z różnego rodzaju ośrodkami opieki, gdzie dzieci na stałe mieszkają, otrzymując możliwość rehabilitacji i stały nadzór lekarza oraz wykwalifikowanych opiekunów. Oczywiście w szkołach specjalnych różnego typu lekcje są prowadzone w taki sposób, aby wszyscy uczniowie mogli w nich aktywnie uczestniczyć. Często wymaga to zastosowania odpowiednich pomocy naukowych, jak na przykład podręczniki pisane alfabetem Braille’a. Ponadto budynki tych szkół muszą być dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych podopiecznych.

Szkoły integracyjne uczące tolerancji

W ostatnim czasie coraz więcej mówi się na temat tego, by w dzieciach już od najmłodszych lat kształtować postawę tolerancji i otwartości wobec innych ludzi. Także tych, którzy w jakiś sposób się od nas różnią. Jednocześnie bardzo często prowadzone są kampanie społeczne, które mają z jednej strony zachęcić społeczeństwo do tego, by traktowało osoby niepełnosprawne ruchowo czy psychicznie jak równe sobie, a z drugiej strony kierowane są do osób dotkniętych niepełnosprawnością, by nie wstydziły się swojej inności. Kształtowaniu postawy tolerancji wobec siebie nawzajem wśród najmłodszych, służyć maja tak zwane szkoły integracyjne lub placówki z oddziałami integracyjnymi. Oczywiście o tym, czy dziecko ma do tego typu szkoły uczęszczać, decydują rodzice. Wielu boi się kontaktu swoich pociech z osobami niedowidzącymi lub poruszającymi się na wózkach. Jednak ci, którzy zdecydowali się, by ich dziecko uczyło się w takim gronie są z tego faktu zadowolenie. Twierdzą, że przebywanie na co dzień z niepełnosprawnymi rówieśnikami sprawia, że dzieci są nie tylko bardzo tolerancyjne i otwarte, ale też że stają się bardziej odpowiedzialne za drugiego człowieka. Budynki szkół integracyjnych powinny zostać przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a w lekcjach w oddziałach integracyjnych oprócz zwykłego nauczyciela powinien uczestniczyć drugi pedagog służący pomocą w każdej chwili.

Szkoły, w których rozwija się talenty plastyczne

Wiele dzieci lubi rysować. Ale niektórym wychodzi to szczególnie dobrze. Poza tym często miłość do sztuk plastycznych, malowania i rysowania nie mija z wiekiem. Jeśli tak jest, można spróbować namówić swoją pociechę o wyborze gimnazjum lub liceum plastycznego. Są to szkoły, w których obok typowych przedmiotów, jak geografia czy historia, koncentruje się także na rozwijaniu talentów plastycznych i wrażliwości uczniów oraz uczeniu ich różnych technik tworzenia obrazów, rzeźb, plakatów i innych dzieł. Trzeba jednak pamiętać o tym, że szkoły plastyczne to placówki nietypowe. Po pierwsze bardzo ważne jest tutaj to, że zajęcia odbywają się często do późna. Dzieje się tak, ponieważ część lekcji trwa znacznie dłużej niż tradycyjne czterdzieści pięć minut. Zajęcia z malarstwa czy rysunku mogą trwać nawet kilka godzin, bo tylko w takim czasie możliwe jest stworzenie gotowej pracy. Ponadto trzeba też pamiętać o tym, że panują tutaj nieco mniej oficjalne stosunki z gronem pedagogicznym, co oczywiście tworzy pewną atmosferę tolerancji i jednocześnie swobody twórczej. Kolejnym ważnym faktem jest to, że w szkołach plastycznych nauczane są także takie przedmioty, jak historia sztuki i architektury, ponieważ to one najczęściej wybierane są przez uczniów tych szkół jako przedmioty zdawane podczas egzaminu maturalnego.

Nauka w szkole muzycznej dla szczególnie utalentowanych

Bardzo wiele dzieci marzy obecnie o zostaniu sławnym muzykiem. Kiedy jednak rozpoczynają naukę gry na jakimś instrumencie i okazuje się, że wiąże się to z mozolną pracą, ciągłym ćwiczeniem i brakiem czasu dla siebie, rezygnują z tych planów. Chyba, że dzieci te posiadają szczególny talent i mimo wszystko chcą swoje życie związać z muzyką. To właśnie z myślą o takich osobach już od pewnego czasu funkcjonują w Polsce szkoły muzyczne. Kształcenie w nich może odbywać się na różnych zasadach. Dzieci mogą tutaj uczęszczać na zajęcia popołudniowe, podczas których biorą udział w lekcjach śpiewu, rytmiki, gry na fortepianie oraz innym instrumencie, wybranym w zależności od własnych upodobań. Szkoły muzyczne prowadzą też naukę zwykłych przedmiotów objętych programem nauczania. Jeśli dzieci i rodzice decydują się na to, by uczęszczać na zajęcia w szkole muzycznej na zasadach takich, jak w typowych szkołach, mogą liczyć na to, że oprócz gry na wybranym instrumencie, malcy poznają także tajniki matematyki, biologii czy chemii. Oczywiście jednak trzeba pamiętać, że na pierwszy plan zawsze będzie tutaj wychodzić muzyka. Dlatego oprócz konieczności zaliczenia kolejnych sprawdzianów, po każdym roku nauki uczniowie mają obowiązek wziąć udział w specjalnym koncercie galowym będącym jednocześnie egzaminem.

Szkoła mistrzostwa sportowego dla przyszłych sportowców

Współczesna oferta edukacyjna jest bardzo bogata. Już pierwszoklasiści mogą wybierać spośród różnych rodzajów szkół. Oczywiście w tym wyborze pomagają im przede wszystkim rodzice, bo na tym etapie rozwoju młodego człowieka to do nich należy decyzja odnośnie sposobu kształcenia ich dziecka. Poza tym to rodzice najlepiej znają swoją pociechę i są w stanie określić, do czego wykazuje ona szczególne predyspozycje. Jeśli jest to sport, mogą zdecydować się na wysłanie swojego dziecka to tak zwanej szkoły mistrzostwa sportowego. Takich placówek jest coraz więcej w naszym kraju i pojawiają się już w każdym większym mieście. Z pewnością jest to wynikiem kampanii promującej uprawianie sportu, która ma miejsce dzięki sukcesom, jakie nasi sportowcy osiągają na międzynarodowych imprezach. Oczywiście nauka w szkołach sportowych przebiega według ściśle określonego programu nauczania, który jest wspólny dla wszystkich placówek edukacyjnych. Jednak oprócz tego bardzo duży nacisk kładzie się tutaj właśnie na zajęcia sportowe. Lekcji wychowania fizycznego jest tutaj z pewnością więcej. Ponadto uczniom proponuje się udział w licznych zawodach oraz zajęciach, podczas których mogą doskonalić się w wybranej dyscyplinie sportowej. Szkoły sportowe często dysponują także bardzo dobrze wyposażonym zapleczem sportowym. Posiadają pełnowymiarową salę gimnastyczną, a coraz częściej także własny basen.

error: Content is protected !!